بریزید خون‌ها را؛  زندگی ما دوام پیدا می‏کند. بکُشید ما را؛  ملت ما بیدارتر می‏شود. ما از مرگ نمی‌ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب، متفکران ما را می‏کشید. برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که صحبت می‏کردید؛  مباحثه می‌کردید. لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است! منطق اسلام ترور را باطل می‏داند. اسلام منطق دارد؛  لکن با ترور شخصیت‌های بزرگ ما، شخص‌های بزرگ ما، اسلام ما تأیید می‏شود.


"My brothers do not fear death. We are not scared of dying. In death there is life, shed our blood! It will give our lives strength, kill us! We will rise up even more. This is a sign of your desperation that in the darkness of the night you kill our scholars. This is because you have no logic. If you had any logic, you would try dialogue and discussion. Your logic is to cause terror, the logic of Islam REJECTS terror. By assassinating our great personalities, you have proved our Islam to be true and our movement becomes alive."