سردار حسین همدانی، در مهرماه 1394 توسط گروه تروریستی داعش در مبارزات سوریه، ترور و به شهادت رسید.

.General HOSSEIN HAMEDANI has been killed by ISIS terrorism group in Syria in Oct 2015.